OHSA RISKHANTERING © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

Revision

 

Arbetsmiljöverkets regler för systematiskt arbetsmiljöarbete är en tvingande föreskrift.

Andemeningen i föreskriften är att arbetsgivaren ska utföra vissa aktiviteter för att

undvika ohälsa och olycksfall.

 

Revision OHSAS 18000

Occupational Health and Safety Management System (OHSAS) är en frivillig standard

där införande, drift och underhåll av ett ledningssystem för arbetsmiljö beskrivs som

kravpunkter. Systemet är traditionellt uppbyggd och liknar ISO 14000.

 

Revision ISRS

Internationellt System för Rangering av Säkerheten är i grunden ett amerikanskt system

där observationer av arbetet är en grundfaktor. System som bygger på ISRS kallas

även för beteendebaserad säkerhet (BBS).

PREVENTUS har erfarenhet av revision utifrån AFS 2001:1,

OHSAS 18000, ISRS och Säkerhetskultur.

Revisionen utgår från de risker som finns i arbetet och de

rutiner som organisationen ställt upp för att reducera dem

 

Revision Säkerhetskultur

Tjernobylkatastrofen skapade ett nytt sätt att se på arbetsmiljön; Säkerhetskultur.

Säkerhetskultur innebär att kartlägga de informella regler som styr verksamheten samt

de attityder, värderingar och övertygelser som grupp och individ äger

 

Revisionen

OHSAS, ISRS och Säkerhetskultur är system som är skapade i en hierarkisk kultur och

bygger på att införa samverkan. Det går inte att ta ett sådant system och lyfta in det utan

att anpassa det till Svensk organisationskultur som bygger på samverkan.

Revisioner som Preventus utför bygger alltid på att kartlägga de verkliga riskerna och de

faktorer som orsakar och styr dessa. Därefter granskas de rutiner som organisationen

har skapat.

Metoderna att kartlägga är ett urval av; enkäter utifrån VAS-skala, intervjuer,

observationer, genomgång av rutiner, protokoll, tillbud mm.

Utifrån revisionen kan OHSA även var behjälpliga med att införa eller bygga om

systemen samt utbilda nyckelpersoner i att hantera systemen.

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

info@atoma-xtd.com

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503